Onderzoek

Verzamelde oorkonden


In de afgelopen dertig jaar werden uit Vlaamse en Nederlandse archieven vele honderden akten en andere documenten opgediept betreffende het voorgeslacht: transportakten, boedelinventarissen (in Vlaanderen “staten van goed”), testamenten, bevrachtingscontracten, attestaties, rekesten en wat dies meer zij. Hiervan werden regesten en soms ook hele transcripties gemaakt. Het vroegste document dateert uit 1295, het meest recente uit 1901.

Deze documenten zijn samengebracht onder de titel ‘Verzameling van oorkonden betreffende de familie De Clercq’. Dit in analogie met twee vergelijkbare, veel oudere publicaties die betrekking hebben op de verwante geslachten Van Lennep en Van Eeghen.

De informatie die deze veelheid aan ‘oorkonden’ heeft opgeleverd, maakt het mogelijk om ons voorgeslacht onverwacht ver in de tijd terug te sporen. En zij biedt ons een veel duidelijker zicht op hoe het de familieleden in de loop der eeuwen is vergaan: waar zij woonden, hun economische activiteiten, de welstand en sociale status die hen dat bracht, de materiële en immateriële cultuur die zij zich daarmee permitteerden, in welke kringen zij verkeerden, enzovoort.

Mede omdat deze documenten ook informatie bevatten over talloze andere personen, maken wij de regesten en transcripties via deze website toegankelijk. Zie hiervoor de volgende pagina, met bestanden.

Terug naar boven