Generatie 14

XIIIc.3 Maria de Clercq (1844-1897) x Pieter van Eeghen

Dochter van Pieter de Clercq Gzn (XIIIc) en Aaltje Stinstra

Maria de Clercq, geb. Amsterdam 10 dec. 1844, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1889-1894, † Amsterdam 8 juni 1897, tr. ald. 18 febr. 1869 Pieter van Eeghen (R.N.L.), geb. Amsterdam 26 okt. 1844, lid firma Van Eeghen & Co. 1877-†, lid Provinciale Staten van Holland 1877-†, lid gemeenteraad Amsterdam 1878-†, (vice-)voorzitter Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, medeoprichter Stedelijk Museum te Amsterdam, secretaris van commissarissen Nederlandse Bank, bestuurder Zeemanshuis Amsterdam, lid Maatschappij van Nederlandse Letterkunde 1891-, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1870-1874, 1880-1884, 1890-1894, secretaris-penningmeester Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, † h. Cortemerck, Sint Anna 28 juni 1907, zn. van Christiaan Pieter van Eeghen en Catharina Huidekoper.

Maria de Clercq (1844-1897)
Maria de Clercq en Pieter van Eeghen (1844-1907)
Het gezin van Pieter van Eeghen en Maria de Clercq, met hun kinderen Anna Catharina Maria (1878-1924) en Christiaan Pieter van Eeghen (1880-1968), ca 1882

Uit het huwelijk van Pieter en Maria werden geboren:

  1. Anna Catharina Maria van Eeghen, geb. Amsterdam 29 april 1878, † Hilversum 7 nov. 1924.
  2. Mr. Christiaan Pieter van Eeghen (R.N.L., C.O.N.), geb. Amsterdam 10 febr. 1880, lid firma Van Eeghen & Co. te Amsterdam 1908-1924, directeur Nederlandsch Indische (later: Nationale) Handelsbank ald. 1925-1950, voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Holland, voorzitter van den Raad van Beheer der N.V. tot voortzetting v.d. Koninklijke Hollandsche Lloyd, president-commissaris van de Hollandsche Hypotheekbank N.V., president-commissaris Algemeen Handelsblad en vele andere commissariaten, kunstverzamelaar, voorzitter o.a. Vereeniging tot Aanleg van een Rij- en wandelpark te Amsterdam (Vondelpark) en Vereniging Rembrandt, † Amsterdam 28 juli 1968, tr. Amsterdam 5 april 1966 Henriette Heldring, geb. ald. 12 dec. 1883, † Driebergen 20 nov. 1984, dr. van Balthasar Heldring en Anna Henriette Louise Sillem.
    Uit dit huwelijk nog bloeiend nageslacht

Terug naar boven