Onderzoek

Onderzoek naar de familiegeschiedenis


In de jaren dertig van de 18de eeuw begon Pieter de Clercq (1700-1757) een geslachtsregister aan te leggen, waarin hij alle nakomelingen optekende van zijn vader, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn. Met tien gehuwde kinderen was dat aantal nazaten niet gering en dat aantal groeide in de loop van de decennia nog aanzienlijk.

Pieters zoon Stephanus de Clercq (1747-1819) besloot in 1774 op dit register een inleiding te schrijven, waarin hij informatie vastlegde over het vroegste hem bekende voorgeslacht. Hiervoor raadpleegde hij een verre nicht en een aantal documenten, maar veel gegevens leverde het niet op. Toch was dit de eerste poging om iets van de familiegeschiedenis te beschrijven.

Ruim een eeuw later gaf de publicatie van de genealogie in het Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën (1885), van A.A. Vorsterman van Oyen, hernieuwde belangstelling voor de vroege voorouders. Kort onderzoek in de archieven van Haarlem, uitgevoerd door de adjunct-archivaris aldaar, wees uit dat de wortels van het geslacht in Gent zouden liggen. De stadsarchivaris ter plaatse werd benaderd en deze zond enkele interessante gegevens terug naar Holland, maar een meer grondig onderzoek werd vooralsnog niet ondernomen.

Dit gebeurde wel in 1910, door Gideon Stephanus de Clercq jr (1890-1972). Met adviezen over welke stukken te raadplegen, in Gent en in Brussel, trok hij tweemaal naar Vlaanderen. Maar zijn pogingen waren weinig succesvol. En een aanbod van archiefpersoneel om een aantal dozen met oude familiepapieren De Clercq over te kopen(!!) werd, na overleg met de familie in Holland, afgeslagen. Later woonde Gideon in Brazilië en was het wel zijn voornemen het onderzoek, bij gelegenheid, voort te zetten. Op een van zijn terugreizen zonk echter het schip en gingen zijn aantekeningen verloren…

Belangrijk was de publicatie van het Familieboek de Clercq in 1940, samengesteld door Mr. Pieter van Eeghen (wiens grootmoeder een De Clercq was), met een volledige genealogie van de familie. Van Eeghen heeft hiervoor tal van nieuwe gegevens bijeengebracht over de eerste generaties, in Haarlem en Amsterdam. Deze gegevens beperkte zich echter tot de genealogische data: biografische informatie over beroepen en eventuele nevenfuncties zijn achterwege gelaten.

Na de oprichting van onze Stichting Familiearchief de Clercq, in 1989, heeft de studie van het voorgeslacht een sterke impuls gekregen. Uitgebreid onderzoek in de archieven van Amsterdam, Haarlem, Gent en elders heeft talloze nieuwe gegevens en inzichten opgeleverd. Het reilen en zeilen van de familie in voorgaande eeuwen is hierdoor vrij nauwkeurig in beeld gebracht. Ook kunnen wij nu onverwacht ver ‘in de stamboom klimmen’, tot halverwege de 14de eeuw, met zelfs een nog onbewezen lijntje naar 1295.

Doelstelling is om uiteindelijk onze familiegeschiedenis op gedegen wijze in een boek uiteen te zetten. Maar voor wij daar aan toe zijn, willen wij eerst nog allerlei onderwerpen nader onderzoeken, nog niet geraadpleegde bronnen bestuderen. Tot die tijd gebruiken wij deze website, om (delen van) onze gegevens aan een groter publiek te presenteren.

Terug naar boven