Genealogie

Generaties VI – IX
(De eerste generaties in Holland)

 1. Jacques de Cleercq (zoon van V), geb. Gent 1554/55, werd op 17 mei 1585 met acht geloofsgenoten om doopsgezinde activiteiten in zijn huis gearresteerd en, na een halfjaar durend proces, voor vijftig jaar verbannen uit Vlaanderen; textielkoopman in de Grote Houtstraat te Haarlem, beheerder van de armen van de doopsgezinde Vlaamse gemeente ald. 1592-(1603), kocht met anderen voor dezelfde gemeente het pand de Olyblock aan het Klein Heiligland als vergaderplaats, begr. Haarlem (Grote Kerk) 19 aug. 1609, tr. Passchijntgen Grijspeert (Grispere), geb. Rumbeke, begr. Haarlem (Grote Kerk) tussen 28 aug. en 4 sept. 1638, dr. van Pieter Grijspeert.
  Uit dit huwelijk:
  1. Hans de Clercq, † (kinderloos, vermoedelijk ongehuwd) Rotterdam, zomer 1619.
  2. Elisabeth de Clercq, begr. Rotterdam 7 okt. 1646, tr. vóór 22 april 1611 Balthasar (Balten) Verdonck, lakenkoopman te Rotterdam, diaken Vlaamse doopsgezinde gemeente ald. 1625-, † Rotterdam 8 juli 1636, zn. van David Baltensz Verdonck en Adriana Wouwerixdr van Steenhuysen.
  3. Levijna de Clercq, textielkoopvrouw, † [25 juli 1652], tr. vóór 14 sept. 1610 Abraham Ampe, geb. 1587, brouwer in de Twee Croonen te Haarlem, in compagnie met Hans de Ries jr., later askoopman in compagnie ald., eigenaar van blekerijen te Bennebroek en van de naamloze buitenplaats (later: Duin en Berg) te Velsen, † 1 nov., begr. Haarlem (Grote Kerk) 5 nov. 1633, zn. van Jan Ampe en Margaretha Crommelinck.
  4. Sara de Clercq, geb. Gent, begr. Haarlem (Grote Kerk) 26 okt. 1658, tr. Haarlem (ondertr. Amsterdam 20 nov. 1610) Abraham Couck (Koecke), geb. Antwerpen 1581/82, koopman te Amsterdam, Haarlem en Dantzig, † tussen 26 mei 1633 en 24 juli 1645.
  5. Jacques, volgt VIIa.
  6. Pieter de Clercq, geb. Haarlem 1601/02, zijdelakenkoopman, later koopman in as en textiel te Haarlem en Amsterdam, in compagnie met Jacques de Clercq en Abraham Ampe jr. 1640-†, aalmoezenier van de gemene armen te Haarlem 1639-, begr. Amsterdam (Westerkerk) 13 febr. 1649; tr. Amsterdam (ondertr. Delft 17 mei) 29 juni 1625 Sara Davidts, geb. Leiden 1605/06, begr. Amsterdam (Westerkerk) 1 mei 1649, dr. van Claes Davidts en Franchijna Roorijcx.
  7. Uit dit huwelijk:
  8. Kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29 aug. 1631.
  9. Lucas, volgt VIIb.
 1. Jacques de Clercq, geb. Haarlem 1598/99, koopman, ondermeer in as en textiel, in compagnie met Pieter de Clercq en Abraham Ampe jr. 1640-; woonde te Amsterdam 1620-1632, 1639-† en Haarlem 1632-1639; zetter van de prijs van zout en zeep ald. (1637), aalmoezenier van de gemene armen ald. -1639, begr. Haarlem (Grote Kerk) 7 nov. 1661, tr. 1e (huw. voorw. Haarlem 3 febr. 1620) Sara van Middeldonck, [begr. Haarlem tussen 17 en 24 dec. 1633], dr. van Pieter van Middeldonck en Geertruy Jans; tr. 2e Amsterdam 21 jan. 1635 Elsken Moens, geb. Amsterdam 1600, ged. ald. (doopsgez., de Toren) 9 febr. 1621, begr. ald. (Westerkerk) 9 aug. 1653, dr. van Anthony Moens en Margaretha Lijntgens en wed. van Claes Heerde.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. [Kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1 aug. 1622.]
  2. Geertruyd de Clercq, geb. [Amsterdam] ca. 1623, † Haarlem 3 juni, begr. ald. (Grote Kerk) 6 juni 1679, tr. 1e Amsterdam 16 juli 1650 Bastiaan van de Rijp, geb. Haarlem 1612/13, textielkoopman, factoor in Silezische garens ald., † Haarlem 6/12 maart 1653, zn. van Barent van de Rijp en Janneke Bastiaens van Hout en wedr. van Jannetie de Witte; tr. 2e Amsterdam 21 jan. 1657 Cornelis van der Meersch, geb. Haarlem ca. 1620, textielkoopman; boekhouder, overman en deken van het lakenbereidersgilde ald., † tussen 3 aug. 1675 en 3 juni 1679, zn. van Jan van der Meersch en Janneke Mevels en wedr. van Hester van Meeckeren.
  3. [Kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23 april 1630.]
 1. Lucas de Clercq, geb. Haarlem ca. 1603, koopman in pot- en weedas ald., in compagnie met zijn zwagers Lucas van Beeck en Abraham Ampe 1629-, met zijn zoon Pieter 1651-†; met Van Beeck ook eigenaar van blekerijen en van de buitenplaats Clercq-en-Beeck te Bloemendaal; zetter van de prijs van zout en zeep te Haarlem (1639), woonde ald. aan het Spaarne -1649 en aan de Stadssingel -†, † Haarlem 26 aug. 1652, tr. 1e (huw. voorw. Haarlem 8 jan. 1626) Feyntje van Steenkiste, geb. Haarlem 1603/04, begr. ald. (Grote Kerk) 3/10 maart 1640, dr. van Pieter van Steenkiste en Janneke Bertramsdr van Caerle; tr. 2e Rotterdam 18 sept. 1640 Adriaentgen Keyser(s), geb. ald., begr. Haarlem 18 jan. 1662, dr. van Leendert Cornelisz Keysers en Janneke Jansdr Nisbeth alias van Rueven, en wed. van Cornelis Jansz Snaets; zij hertr. Haarlem 7 sept. 1654 Jacob Elias.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Pieter, volgt VIII.
  2. Janneke de Clercq, geb. Haarlem 1633/34, begr. ald. (St. Janskerk) 30 juni 1702, tr. 1e Haarlem 25 april 1655 Jan de Keyser, geb. Leiden, koopman in granen te Haarlem, † 1664, zn. van Gillis de Keyser; tr. 2e Haarlem 2 dec. 1668 Jacobus Saskers, geb. Haarlem, koopman ald., † vóór 30 juni 1702, zn. van Adriaan Saskers en Maycken Beekaerts.
  3. Passchina de Clercq, geb. Haarlem 1635/36, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1 nov. 1664, tr. (ondertr. Amsterdam 25 maart) Haarlem 15 april 1657 Willem van der Kindert, geb. Haarlem 1627/28, koopman te Dantzig, met attestatie naar Amsterdam okt. 1656, koopman in granen ald., begr. Amsterdam (Noorderkerk) 8 dec. 1692, zn. van Pieter van der Kindert en Maria Vlaming; hij hertr. (ondertr. Amsterdam 7 jan. 1668) Elsie Denies.
  4. Kind, begr. Haarlem (Grote Kerk) 26 juli / 2 aug. 1636.
  5. Kind, begr. Haarlem (Grote Kerk) 23/30 aug. 1636.
 1. Pieter de Clercq, geb. Haarlem 1631, koopman in pot- en weedas, van 1651 tot 1652 te Amsterdam, in compagnie met zijn vader, vervolgens aan de Stadssingel te Haarlem, † Haarlem 30 okt., begr. ald. (Grote Kerk) 3 nov. 1666, tr. Amsterdam 28 jan. 1652 Agniesje (Anna Nisia) Hugaert, geb. Amsterdam 1630, koopvrouwe in pot- en weedas te Haarlem, in compagnie met Joost Hoofman 1667-1670, † [Haarlem] 23 juni 1681, dr. van Jacques Hugaert en Christina Cornelisdr; zij hertr. Haarlem 28 sept. 1670 Jan van Bronckhorst.
  Uit dit huwelijk:
  1. Lucas de Clercq, geb. Haarlem 19 april 1654, † ald. 17 juni 1654.
  2. Lucas de Clercq, geb. Haarlem 7 sept. 1655, † Haarlem 3, begr. ald. (Grote Kerk) 7 juli 1665.
  3. Christina de Clercq, geb. Haarlem 28 juli 1657, † ald. 9 aug. 1657.
  4. Jacob de Clercq, geb. Haarlem 27 aug. 1658, koopman ald., begr. Haarlem (Grote Kerk) 13 mei 1687, tr. ald. 9 maart 1687 Eletta van de Rijp, geb. Haarlem 17 mei 1666, † 9, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15 mei 1725, dr. van Johannes van de Rijp en Susanna van Mollem; zij hertr. Haarlem 30 jan. 1689 Egbert Thesing.
  5. Pieter de Clercq, geb. Haarlem 14 okt. 1660, † Haarlem 27 jan., begr. ald. (Grote Kerk) 5 febr. 1661.
  6. Pieter, volgt IX.
  7. Christina de Clercq, geb. Haarlem 27 dec. 1663, † Haarlem 20 april, begr. ald. (Grote Kerk) 25 april 1665.
  8. Christina de Clercq, geb. Haarlem 4 maart 1666, † Haarlem 28 dec. 1666, begr. ald. (Grote Kerk) 7 jan. 1667.
 1. Pieter de Clercq, geb. Haarlem 21 dec. 1661, ged. (doopsgez.) Amsterdam 27 april 1687, koopman in Neurenberger winkelwaren aan de Nieuwezijds Voorburgwal ald. 1683-, later groothandelaar en reder op de Oostzee en de Voorlanden, Portugal en de Levant, assuradeur en bankier, op de Herengracht, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren ald. 1698-1703, 1708-1713, regent Weeshuis Lam en Toren 1712-1716, 1719-1723, 1726-†, eigenaar buitenplaats Vredelust aan het Gein (Weespercarspel) 1707-†, † Amsterdam 3, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 10 febr. 1730, tr. ald. 16 sept. 1685 Cornelia Block, geb. Amsterdam 7 aug. 1667, ged. (doopsgez.) ald. 27 april 1687, † Amsterdam 20, begr. ald. (Westerkerk) 26 april 1745, dr. van Laurens Block en Elisabeth van Lennep.
  Uit dit huwelijk:
  1. Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 17 juli 1686, † Amsterdam 21, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 24 juli 1686.
  2. Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 25 aug. 1687, ged. (doopsgez.) ald. 13 febr. 1707, regentes Weeshuis Lam en Toren 1752-†, † Amsterdam 13, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 18 dec. 1753, tr. Amsterdam 9 juni 1709 Theodorus Fries, geb. Amsterdam 1683/84, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1714, eigenaar dubbele mouterij Het Blockhuis ald. 1714-, failleerde 1727, brouwer in De Hooyberg aan de Nieuwezijds Voorburgwal 1730-, lid 1731-, scriba 1734-1739, hoofdman van het brouwerscollege 1739-1744, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1718-1724, failleerde 1744 en week uit naar Vianen, † Vianen 17 maart 1750, zn. van Abraham Jacobsz Fries en Grietje Pietersdr van der Steen.
  3. Anna de Clercq, geb. Amsterdam 9 jan. 1689, † Amsterdam 26, begr. ald. (Nieuwe kerk) 31 okt. 1739.
  4. Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 17 april 1690, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1714, diakones Vlaamse en Waterlandse gemeente te Haarlem 1738-, 1746-, † Haarlem 17, begr. ald. 23 sept. 1762, tr. Amsterdam 19 juli 1711 Gerrit van Heyningen, geb. Amsterdam 26 juli 1686, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1714, poorter ald. 2 dec. 1710, koopman in granen te Dantzig, later koopman op de Oostzee en Voorlanden te Amsterdam, † Haarlem 21, begr. ald. (Grote Kerk) 27 jan. 1749, zn. van Jacob van Heyningen en Hester Titsingh.
  5. Sara de Clercq, geb. Amsterdam 23 mei 1692, † Amsterdam 5, begr. ald. (Nieuwe kerk) 9 jan. 1697.
  6. Susanna de Clercq, geb. Amsterdam 18 dec. 1693, † Amsterdam 1, begr. ald. (Nieuwe kerk) 6 nov. 1697.
  7. Janneke de Clercq, geb. Amsterdam 1 (of 4) febr. 1695, ged. (doopsgez.) ald. 3 febr. 1715, diakones bij ‘t Lam en de Toren 1761-1765, regentes Oudevrouwenhuis Lam en Toren 1761-1765, eigenares buitenplaats Vechtzigt te Breukelen, † Amsterdam 22, begr. ald. (Noorderkerk) 28 nov. 1771, tr. Amsterdam 23 april 1724 Ds. Bartholomeus van Leuvenig, geb. Burtscheid (Nordrhein-Westfalen) 15 april 1691, student Latijnse School te Maastricht 1704-, attestatie Amsterdam 1708, student Athenaeum Illustre ald. 1708-, proponent 1714-1716, leraar doopsgezinde gemeente ‘t Lam en de Toren te Amsterdam 1716-1738, regent Van Beeckshofje 1734-†, † Amsterdam 18, begr. ald. (Noorderkerk) 24 dec. 1759, zn. van Bartholomeus van Leuvenigh en Anna Janssen van Emraad.
  8. Christina de Clercq, geb. Amsterdam 30 april 1697, ged. (doopsgez.) ald. 3 febr. 1715, regentes Weeshuis Lam en Toren 1756-1762, eigenares buitenplaats Garenrust aan het Zuider Buiten Spaarne, buiten Haarlem, 1746-1762, † Amsterdam 14, begr. ald. (Westerkerk) 20 nov. 1765, tr. Amsterdam 6 jan. 1726 David de Neufville, geb. Amsterdam 17 dec. 1697, ged. (doopsgez.) ald. 13 febr. 1724, poorter ald. 3 maart 1722, koopman, diaken bij ‘t Lam en de Toren 1731-1737, 1742-†, † Amsterdam 4 dec. 1745, zn. van Abraham de Neufville en Anna de Neufville.
  9. Sara de Clercq, geb. Amsterdam 8 jan. 1699, ged. (doopsgez.) ald. 13 febr. 1718, † Amsterdam 29 juni, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 5 juli 1770, tr. Amsterdam 7 nov. 1728 Jan Stadnitski, geb. Amsterdam 9 maart 1702, ged. (doopsgez.) ald. 13 febr. 1729, poorter Amsterdam 9 aug. 1729, fabrikeur en koopman van zijden stoffen, reder op de Oostzee en de Westindische eilanden ald., hoofdman Zijdehal 1750, 1753, 1756, diaken bij ‘t Lam en de Toren 1734-1740, 1752-1757, regent Van Beeckshofje 1745-†, regent Rijpenhofje 1757-†, † Amsterdam 19 juli, begr. ald. (Westerkerk) 25 juli 1758, zn. van Daniël Stadnitski en Elisabeth Timmerman.
  10. Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 9 mei 1700, ged. (doopsgez.) ald. 19 nov. 1719, poorter ald. 15 juli 1728, koopman en reder op de Oostzee en de Voorlanden, Frankrijk en Portugal, assuradeur ald., buurtmeester Weespercarspel 1750-1751, erfde de buitenplaats Vredelust aan het Gein ald. 1743, † Amsterdam 6, begr. ald. (Westerkerk) 12 jan. 1757, tr. Amsterdam 11 april 1728 Sara van Leuvenig, geb. Amsterdam 2 maart 1705, diakones doopsgezinde gemeente De Zon 1759-†, † Amsterdam 4, begr. ald. (Westerkerk) 10 jan. 1766, dr. van Steven van Leuvenig en Anna Kuyken.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt Xa (oudste tak)
  11. Jacob de Clercq, geb. Amsterdam 28 jan. 1702, † Amsterdam 17, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 20 okt. 1702.
  12. Laurens de Clercq, geb. Amsterdam 13 maart 1704, ged. (doopsgez.) ald. 2 febr. 1727, koopman en reder op de Oostzee en Voorlanden, assuradeur ald., † h. Limburg, bij Overveen 22, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27 juni 1740, tr. Amsterdam 30 april 1730 Catharina van Limburg, geb. Amsterdam 1706, ged. (doopsgez.) ald. 4 febr. 1725, eigenares buitenplaats Limburg (later Vaart en Duin) bij Overveen 1731-1751, † Amsterdam 24, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 29 juli 1761, dr. van Abraham van Limburg en Margaretha Blaaupot; zij hertr. 12 sept. 1741 Abraham de Haan.
  13. Susanna de Clercq, geb. Amsterdam 6 maart 1706, ged. (doopsgez.) ald. 2 febr. 1727, † h. Vroeglust, Breukelen 16, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22 april 1775, tr. 1e h. Vredelust, Weespercarspel 16 juni 1731 Hendrik Jan Willink, geb. Amsterdam 12 okt. 1707, ged. (doopsgez.) ald. 2 dec. 1731, koopman ald., † 19, begr. ald. (Noorderkerk) 23 mei 1738, zn. van Henrik en Anna Soutman, tr. 2e h. Vredelust, Weespercarspel 25 april 1741 Francois de Haan, geb. Amsterdam 18 april 1695, poorter ald. 21 april 1724, koopman ald., diaken bij ‘t Lam en de Toren 1729-1734, bouwheer en eigenaar buitenplaats Vroeglust te Breukelen, † ald. 7, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13 okt. 1762, zn. van Jacob de Haan en Elisabeth Schroters en wedr. 1e van Debora Ackersloot; 2e van Christina Reessen.
  14. Jacob de Clercq, geb. Amsterdam 3 okt. 1707, † Amsterdam 26, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 30 nov. 1707.
  15. Jacob de Clercq, geb. Amsterdam 25 juli 1710, ged. (doopsgez.) ald. 8 febr. 1733, koopman, reder en assuradeur onder firma Jacob de Clercq (& Zoon, vanaf 1760), handelaren op de Oostzee en de Voorlanden, Portugal, Frankrijk, Italië en de Westindische eilanden, directeur Oostersche Handel & Reederijen 1752-1774, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1739-1744, 1749-1755, regent Weeshuis Lam en Toren 1753-1758, 1760-1764, 1766, buurtmeester Weespercarspel 1752-1763, lid Libertate et Concordia, lid natuurkundig Donderdagavondgezelschap, mede-oprichter 1767, directeur 1767-1775, honorair directeur 1775 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, eigenaar buitenplaats Driemond aan het Gein (Weespercarspel) 1748-1770, daarna van Duinlaan te Bennebroek, † h. Duinlaan, Bennebroek 16, begr. Amsterdam (Westerkerk) 21 juni 1777, tr. 1e Utrecht 9 juni (ondertr. Amsterdam 16 mei) 1737 Geertruyd Margaretha Verbrugge, geb. Rotterdam 16 dec. 1716, ged. (doopsgez.) ald. 11 april 1734, met attestatie naar Amsterdam 12 dec. 1737, † Amsterdam 18, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 24 april 1755, dr. van Justus Verbrugge en Cecilia Antwerpen; tr. 2e Amsterdam 21 juni 1756 Catharina Fortgens, geb. Amsterdam 20 nov. 1710, † Amsterdam 8, begr. ald. (Westerkerk) 13 mei 1783, dr. van Isaac Fortgens en Margaretha van Loenen en wed. van Abraham Fock en Gerrit Kuyken.
   Uit het eerste huwelijk nageslacht, volgt Xb (jongste tak)
  16. Lucas de Clercq, geb. Amsterdam 20 april 1712, † Amsterdam 27 aug., begr. ald. (Nieuwe Kerk) 1 sept. 1727.

Terug naar boven