Generatie 12

XIb.4 Joanna de Clercq (1778-1810) x Walrave van Heukelom

Dochter van Stephanus de Clercq (XIb) en Maria Bosch

Joanna de Clercq, geb. Amsterdam 7 maart 1778, ged. (doopsgez.) ald. 28 febr. 1796, † Amsterdam 30 okt., begr. ald. (Noorderkerk) 3 nov. 1810, tr. Amsterdam 11 nov. 1798 Walrave van Heukelom, geb. Amsterdam 9 dec. 1775, ged. (doopsgez.) ald. 25 nov. 1793, lid firma Stadnitski & Van Heukelom, bankiers, commissaris Ontvang- en Betaalkas (v/h Bosch & De Clercq) 1813-1853, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1798-1803, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1809-1813, 1820-1824, thesaurier Algemeene Doopsgezinde Sociëteit, 2e luitenant gewapende burgermacht (1796, 1798), luitenant-kwartiermeester landstorm (1815), lid Doctrina et Amicitia 1798-, eigenaar buitenplaats Leeuwenhooft te Heemstede, † Amsterdam 23 maart 1853, zn. van Frans van Heukelom en Catharina Kloppenburg; hij hertr. Amsterdam 1 febr. 1812 Louise Victoire Gales.


Walrave van Heukelom (1774-1853), weduwnaar van Joanna de Clercq (1778-1810), miniatuur door Daniel David Burgdorfer, 1839

Buitenplaats Leeuw en Hooft te Heemstede, eigendom van Walrave van Heukelom, door P.J.C. Gabriel, olieverf op paneel, 1851

Uit het huwelijk van Joanna en Walrave werden geboren:

  1. Catharina van Heukelom, geb. Amsterdam 21 nov. 1799, † aId. 28 nov. 1832.
  2. Maria van Heukelom, geb. Amsterdam 25 juli 1801, † h. Duinvlied, Overveen 20 mei 1866, tr. Amsterdam 11 juni 1830 Gideon Jeremie Boissevain, geb. Amsterdam 13 juni 1796, assuradeur te Amsterdam (1844, 1861), lid firma Boissevain en Co., scheepsreders ald. 1816-1868, 2e luitenant 1815 en 1e luitenant schutterij 1820-1821, kapitein landstorm, diaken 1818-1820,1823-1824, 1828-1830, 1838-1839 en kerkmeester Waalse gemeente, rijkscommissaris Entrepôtdok 1850-1851, † ald. 14 mei 1875, zn. van Daniel Boissevain en Johanna Maria Retemeyer en wed. van 1e Antoinette Elisabeth Kliin en 2e Judith van Walree.
  3. Frans van Heukelom, geb. Amsterdam 4 mei 1803, 2e luit. inf. O.-I.L., daarna commies ass.-residentiekantoor en secretaris-thesaurier sub-commissie voor Weldadigheid te Patjitan (Madioen), † Soerakarta 5 aug. 1845, tr. 1e Batavia 9 april 1832 Johanna Maria Vos, geb. Sappemeer 27 juni 1799, † Patjitan 11 aug. 1842, dr. van Ds. Paulus Vos en Christina van Assem; tr. 2e Semarang 16 juni 1845 Jurriena Wihemina Timmerman, geb. Meppel 20 april 1813, † Smilde 26 nov. 1871, dr. van Christiaan Willem Timmerman en Jurriena Geertruida van Sijdenborgh; zij hertr. Twello 20 sept. 1854 Willem van Riesen.
  4. Sara van Heukelom, geb. Amsterdam 21 febr. 1806, † Arnhem 25 nov. 1884, tr. Amsterdam 11 juni 1830 Johannes Bernardus van Houten, geb. ald. 21 okt. 1805, notaris te Amsterdam, † h. Meenink, Hengelo (Gld.) 30 juni 1878, zn. van Mr. Bernardus Albertus van Houten en Sara Maria Lisman.
  5. Jan van Heukelom, geb. Amsterdam 14 sept. 1810, lid firma Stadnitski & van Heukelom, bankiers te Amsterdam, directeur Nederlandsche Bank, † Amsterdam 15 dec. 1879, tr. 1e ald. 3 juli 1834 Anna Margaretha Beetz, geb. Amsterdam 24 juli 1810, † h. Leeuw en Hooft, Heemstede 8 aug. 1847, dr. van Andries Beetz en Bartruida Boot; tr. 2e Leiden 31 jan. 1849 Emilie Cornelie van Heukelom, geb. Leiden 2 nov. 1817, † Amsterdam 4 okt. 1884, dr. van Jan van Heukelom en Anna Hillegonda Luzac.
    Uit deze huwelijken nog bloeiend nageslacht

Terug naar boven