Genealogie

Generatie X – XIV (jongste tak)
Jacob de Clercq (1710-1777) en diens nageslacht

 1. Jacob de Clercq (zoon van IX), geb. Amsterdam 25 juli 1710, ged. (doopsgez.) ald. 8 febr. 1733, koopman, reder en assuradeur onder firma Jacob de Clercq (& Zoon, vanaf 1760), handelaren op de Oostzee en de Voorlanden, Portugal, Frankrijk, Italië en de Westindische eilanden, directeur Oostersche Handel & Reederijen 1752-1774, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1739-1744, 1749-1755, regent Weeshuis Lam en Toren 1753-1758, 1760-1764, 1766, buurtmeester Weespercarspel 1752-1763, regent Rijpenhofje 1755-1756, lid Libertate et Concordia, lid natuurkundig Donderdagavondgezelschap, mede-oprichter 1767, directeur 1767-1775, honorair directeur 1775 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, eigenaar buitenplaats Driemond aan het Gein (Weespercarspel) 1748-1770, daarna van Duinlaan te Bennebroek, † h. Duinlaan, Bennebroek 16, begr. Amsterdam (Westerkerk) 21 juni 1777, tr. 1e Utrecht 9 juni (ondertr. Amsterdam 16 mei) 1737 Geertruyd Margaretha Verbrugge, geb. Rotterdam 16 dec. 1716, ged. (doopsgez.) ald. 11 april 1734, met attestatie naar Amsterdam 12 dec. 1737, † Amsterdam 18, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 24 april 1755, dr. van Justus Verbrugge en Cecilia Antwerpen; tr. 2e Amsterdam 21 juni 1756 Catharina Fortgens, geb. Amsterdam 20 nov. 1710, † Amsterdam 8, begr. ald. (Westerkerk) 13 mei 1783, dr. van Isaac Fortgens en Margaretha van Loenen en wed. van Abraham Fock en Gerrit Kuyken.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 13 nov. 1740, ged. (doopsgez.) ald. 19 nov. 1758, regentes Weeshuis Lam en Toren 1797-1801, 1804-1808, † Amsterdam 17 maart 1816, tr. ald. 9 okt. 1759 Abraham Fock, geb. Amsterdam 11 sept. 1732, ged. (doopsgez., De Zon) ald. 5 dec. 1751, poorter Amsterdam 29 okt. 1754, koopman en assuradeur, onder firma Jacob de Clercq & Zoon ald. 1760-, eigenaar steenkoperij aan het Rokin ald. en van de buitenplaats Elsrijck bij Amstelveen, † Amsterdam 1, begr. ald. (Nieuwe Zijds Kapel) 7 juni 1796, zn. van Abraham Fock en Catharina Fortgens.
  2. Nicolaas de Clercq, geb. Amsterdam 19 nov. 1741, † Amsterdam 26, begr. ald. (Westerkerk) 30 dec. 1741.
  3. Cecilia de Clercq, geb. Amsterdam 24 aug. 1743, ged. (doopsgez.) ald. 12 febr. 1764, eigenares buitenplaats Boomrijk te Breukelen 1799-1810, † Amsterdam 9 april 1820, tr. ald. 16 dec. 1766 Willem Stinstra, geb. Harlingen 11 juni 1741, lid firma Goll & Co. (v/h Verbrugge & Goll), bankiers te Amsterdam, diaken bij ‘t Lam en de Toren 1767-1772, 1777-1782, lid Vaderlandsche Sociëteit (Doctrina et Amicitia) 1783-†, effectief lid Maatschappij Felix Meritis 1788-†, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 1784-1789, † Amsterdam 9, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 15 mei 1790, zn. van Dr. Gooitjen Stinstra en Anna Mouter.
  4. Geertruy Margaretha de Clercq, geb. Amsterdam 29 april 1745, ged. (doopsgez.) ald. 12 febr. 1764, † Amsterdam 10, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 15 febr. 1790, tr. Nigtevecht 6 sept. (ondertr. Amsterdam 21 aug.) 1767 Isaac de Neufville van der Hoop, geb. Amsterdam 26 aug. 1734, ged. (doopsgez.) ald. 25 nov. 1759, lid firma Jan Isaac de Neufville & Co., later De Neufville van der Hoop & Co., kooplieden in fluwelen en zijden stoffen, linnen en commissies, diaken bij ‘t Lam en de Toren 1767-1772, 1777-1782 en 1791-1796, regent Rijpenhofje 1782-, lid Doctrina et Amicitia 1791-†, eigenaar buitenplaats Knapenburg te Heemstede, † Amsterdam 4, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 9 dec. 1801, zn. van Jacobus van der Hoop en Anna de Neufville.
  5. Pietervolgt XIc.
  6. Susanna Christina de Clercq, geb. 27 juli 1751, † h. Driemond, Weespercarspel 9, begr. Weesp (Hervormde Kerk) 13 aug. 1755.
 1. Pieter de Clercq Jacobsz, geb. Amsterdam 21 maart 1748, ged. (doopsgez.) ald. 19 febr. 1769, poorter ald. 7 juni 1770, eigenaar-directeur katoendrukkerij Het Torentje (of Buytendruck) te Nieuwer-Amstel -1793, directeur-aandeelhouder katoendrukkerij Overtooms Welvaren ald. 1793-†, kapitein burgerwacht wijk nr. 2 ald. (1785)-1787, weger in de Waag te Amsterdam 1795-†, diaken bij ‘t Lam en de Toren 1794-1799, regent Oudevrouwenhuis Lam en Toren 1795-1800, curator Kweekschool 1799-1800, lid Vaderlandsche Sociëteit (Doctrina et Amicitia) 1784-†, lid genootschap Tot Leerzaam Vermaak 1786-, effectief lid 1788-†, directeur departement van muziek van de Mij. Felix Meritis 1795-1798, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, eigenaar buitenplaats De Koopere Fonteijn aan de Overtoom 1775-1790, † Amsterdam 24, begr. ald. (Noorderkerk) 29 juni 1802, tr. Amstelveen 24 april (ondertr. Amsterdam 6 april) 1770 Agatha Stockelaar, geb. Nieuwer-Amstel 17 maart 1753, ged. (doopsgez.) Amsterdam 18 febr. 1770, † Amsterdam 27 dec. 1781, begr. ald. (Oude Kerk) 2 jan. 1782, dr. van Jan Stockelaar en Aletta van Rixtel.
  Uit dit huwelijk:
  1. Geertruy Margaretha de Clercq, geb. h. ‘t Torentje, Nieuwer-Amstel 6 nov. 1771, ged. (doopsgez.) Amsterdam 20 febr. 1791, † Amsterdam 10 juni 1851, tr. ald. 6 okt. 1799 Jean François Remi Guion, geb. Grenoble 1763/64, [officier in Franse dienst (1795)], na scheiding van tafel en bed in 1801 spoorloos verdwenen; zij leefde vervolgens in vrijen echt met Prof. Mr. Johannes Kinker, geb. h. Meilust, Nieuwer-Amstel 1 jan. 1764, advocaat, filosoof, letterkundige, hoogleraar Hollandse taal, geschiedenis en welsprekendheid universiteit van Luik 1817-1830, † Amsterdam 16 sept. 1845, zn. van Hendrik Kinker en Maria Wessels en gesch. echtgen. (van tafel en bed) van Maria Eva Theodora Bain.
  2. Jacob de Clercq, geb. Amsterdam 6 nov. 1773, ged. (doopsgez.) Amsterdam 4 maart 1795, directeur-aandeelhouder katoendrukkerij Overtooms Welvaren te Nieuwer-Amstel 1802-1820, rentenier, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam 1805-1809, 1822-1826, † Amsterdam 17 febr. 1827.
  3. Jan Stockelaar de Clercq, geb. Amsterdam 1 jan. 1775, † Amstelveen 19 jan. 1783.
  4. Hendrik de Clercq, geb. Amsterdam 30 nov. 1776, † Cazenovia (New York) 7 nov. 1850, landbouwer ald., tr. New York 5 febr. 1799 Mary (Polly) Ledyard, geb. Groton (Connecticut) 19 sept. 1780, † Cazenovia 2 febr. 1869, dr. van Capt. Youngs Ledyard en Elizabeth Billings.
   Uit dit huwelijk de Amerikaanse tak
  5. Gijsbertvolgt XIId.
  6. Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 8 dec. 1780, † 28 april, begr. Amstelveen 2 mei 1788.
 1. Gijsbert de Clercq, geb. Amsterdam 2 aug. 1778, ged. (doopsgez.) ald. 25 febr. 1798, poorter ald. 30 juni 1809, firmant kassierderij Beck & Lodewijks 1805-1809, mede-oprichter 1809 en firmant 1809-1813 kassierderij Bosch en De Clercq, mede-oprichter 1813 en beherend vennoot 1813-1837 C.V. Ontvang- en Betaalkas, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1818-1821, 1830-1834, regent Oudevrouwenhuis der gemeente 1819-1822, 1833-1835, lid Doctrina et Amicitia 1805-, effectief lid Mij. Felix Meritis 1808-1836, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, eigenaar buitenplaats Schoonoord aan het Gein (Weespercarspel) 1812-1821, garde d’honneur cavalerie te Amsterdam 1811, † Zutphen 11 juni 1851, tr. 1e Amsterdam 3 aug. 1805 Maria de Clercq (XIIa,1); tr. 2e Amsterdam 29 okt. 1823 Jacoba Frederica Ising, geb. Zwolle 31 juli 1779, † Zutphen 23 maart 1860, dr. van Christiaan Leopold Ising en Catharina Wehling.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Agatha de Clercq, geb. Amsterdam 8 sept. 1806, ged. (doopsgez.) ald. 20 nov. 1825, † h. Nieuw Landzigt, Arnhem 25 mei 1887, tr. 1e Amsterdam 28 aug. 1833 Mr. Bernard Brouwer, geb. Leeuwarden 26 juni 1798, jur. dr. Leiden 1827, advocaat te Leeuwarden 1827-, † ald. 19 juni 1840, zn. van Jan Brouwer en Janna Geertrui IJsbrandi; tr. 2e Leeuwarden 6 mei 1842 Matthias van Heukelom, geb. Leiden 7 sept. 1806, wijnkoper te Rotterdam, later te Arnhem, mede-oprichter 1852 en diaken doopsgezinde gemeente ald., † h. Nieuw Landzigt, Arnhem 3 maart 1865, zn. van Nicolaas van Heukelom en Sophia van Geuns.
  2. Pieter de Clercq (Metalen kruis), geb. Amsterdam 5 nov. 1807, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1827, beherend vennoot C.V. Ontvang- en Betaalkas ca. 1837-1873, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1839-1843, regent Rijpenhofje 1841-1844, officier schutterij 1827-, laatst. 1ste luitenant 1832-1834, lid Mij. Felix Meritis 1835-, honorair lid college Zeemanshoop 1842-, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, † Franeker 13 nov. 1879, tr. ald. 12 april 1838 Aaltje Stinstra, geb. Franeker 12 maart 1816, † Amsterdam 15 aug. 1890, dr. van Mr. Joannes Stinstra en Elisabeth Banga.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt XIIIc.
  3. Jacob de Clercq, geb. Amsterdam 4 sept. 1809, † ald. 13 jan. 1817.
  4. Gijsbertvolgt XIIId.
  5. Isabella de Clercq, geb. Amsterdam 31 juli 1812, † ald. 11 april 1814.
  6. Isabella de Clercq, geb. Amsterdam 8 mei 1814, † Koog a/d Zaan 19 dec. 1844, tr. Amsterdam 29 nov. 1838 Ds. Christiaan Muller, geb. Haarlem 25 april 1813, doopsgezind leraar te Koog a/d Zaan en Zaandijk 1838-1868, † Haarlem 16 juni 1896, zn. van Ds. Samuel Muller en Femina Geertruida Mabé; hij hertr. Wormerveer 17 okt. 1861 Trijntje Prins.
  7. Hendrik de Clercq, geb. Amsterdam 15 sept. 1815, directeur, later directeur-eigenaar ‘Geoctrooieerde Fabriek van Veerkrachtige Gom’ te Haarlem, voorzitter Witte Kruis ald., oprichter enkele militaire tehuizen, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam 1844-1849, te Haarlem 1853-†, regent Armenhuis Vereenigde Doopsgezinde Gemeente ald. 1869-1886, officier schutterij 1842-, laatst. kapitein 1848-1849, † h. Plantlust, Haarlem 22 okt. 1898, tr. Amsterdam 18 aug. 1853 Grietje de Vries, geb. Zaandam 9 aug. 1806, † h. Plantlust, Haarlem 10 jan. 1882, dr. van Klaas Vries en Maartje Corver.
  8. Maria de Clercq, geb. Amsterdam 4 april 1817, † ald. 8 april 1822.
  9. Anna de Clercq, geb. h. Schoonoord, Weespercarspel 13 aug. 1818, † Amsterdam 30 dec.1818.
  10. Anna de Clercq, geb. h. Schoonoord, Weespercarspel 6 mei 1820, † Amsterdam 13 juni 1821.
 1. Dr. Gijsbert de Clercq, geb. Amsterdam 13 dec. 1810, med. dr. Utrecht 1837, geneesheer te Zutphen, † ald. 11 dec. 1849, tr. Utrecht 9 mei 1840 Maria Charlotte Alexander, geb. Honselersdijk 23 juni 1814, † Utrecht 25 nov. 1858, dr. van Prof. Dr. med. Frederik Sigismund Alexander en Martha Petronella Dompeling.
  Uit dit huwelijk:
  1. Gijsbert de Clercq, geb. Zutphen 1 maart 1841, † ald. 1 mei 1849.
  2. Frederik Sigismund Alexander de Clercq (Ritter II. Classe roter Adler-Orden von Preussen), geb. Zutphen 7 april 1842, officier van gezondheid O.I.L. 1863-1866, controleur residentie Menado (Celebes) 1866-1872, adjunct-inspecteur 1872-, inspecteur inlands onderwijs in de Molukken 1877-,  op Sumatra  en Oost-Java, resident van Ternate 1884-1888 en Riouw 1888-1890, publicist op etnologisch, geografisch en linguïstisch gebied, † Apeldoorn 18 aug. 1906, tr. Batavia 27 nov. 1879 Anna Paulina van Gennep, geb. Padang (Sumatra’s Westkust) 9 maart 1852, †  Leiden 2 dec. 1918, dr. van Jean Louis van Gennep en Anna Paulina Moorrees.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt XIVg.
  3. Matthias de Clercq, geb. Zutphen 5 nov. 1843, kunstkoper en antiquair te ’s-Gravenhage, † ald. 18 maart 1888, tr. Renkum 4 jan. 1872 Henriëtte Maria Klerk de Reus, geb. Rotterdam 8 sept. 1845, † ’s-Gravenhage 15 febr. 1888, dr. van Leonard Klerk de Reus en Henriette Johanna van Valkenburg.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt XIVh.
  4. Marius Petrus de Clercq, geb. Zutphen 25 dec. 1845, mede-oprichter en lid firma De Clercq & Warnaars (v/h De Clercq & Co.) te Amsterdam, makelaars in assurantiën, woning-coöperator te Haarlem, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam 1885-1890, 1895-1899, regent Rijpenhofje 1875-1880, 1888-1891, 1895-1900, regent Collegianten-weeshuis d’Oranje-appel ald. 1889-1899, 1902-1914, † Haarlem 24 juli 1927, tr. Apeldoorn 28 juni 1872 Arendina Wilhelmina van de Wall Perné, geb. Amsterdam 3 febr. 1850, † Haarlem 11 dec. 1915, dr. van Pieter Nicolaas van de Wall Perné en Jacoba Arendina Eysendoorn.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt XIVi.
  5. Maria Charlotte de Clercq, geb. Zutphen 30 aug. 1847, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam 1897-†, † ald. 18 maart 1898, tr. Amsterdam 10 juni 1875 Prof. dr. theol. Samuel Cramer, geb. Middelburg 3 juli 1842, prom. dr. theol. Utrecht 1866, doopsgezind predikant te Zijldijk 1866-1870, Emden (Ostfriesland) 1870-1872, Enschedé 1872-1885 en Zwolle 1885-1890, hoogleraar Algemene Doopsgezinde Sociëteit 1890-1912, hoogleraar hermeneutiek van het Nieuwe Testament Gem. universiteit Amsterdam 1890-1912, † ald. 30 jan. 1913, zn. van Ds. Alle Meenderts Cramer en Elizabet Muller; hij hertr. Amsterdam 26 juli 1900 Maria Abrahamina Stuart.

Terug naar boven