Geschiedenis in vogelvlucht

Geschiedenis in vogelvlucht


Onze familiegeschiedenis beslaat een periode van ruim zeven eeuwen. Door onderzoek in Vlaamse en Nederlandse archieven en in literatuur is veel bekend geworden over het reilen en zeilen van onze (verre) voorouders. Die kennis groeit nog altijd. Onze doelstelling is om de vele gevonden gegevens te zijner tijd uit te werken tot een gedegen geschiedverhaal en dit uit te geven in boekvorm.

Hier zal de familiegeschiedenis slechts heel beknopt worden samengevat. Om het verhaal zo overzichtelijk mogelijk te beschrijven, is dit opgedeeld in vier tijdvakken:

1295 – 1404: Over de vroegste voorouders in het Oost-Vlaamse plaatsje Erondegem. Lees meer…

1404 – 1585: Twee broers De Clerc verhuisden in of vóór 1404 van Erondegem naar Gent, op dat moment een van de grootste en machtigste steden van Noord-Europa. Zij vestigden zich er als roodververs (van textiel), een beroep dat in de 15de en 16de eeuw ook door vele van hun nakomelingen werd uitgeoefend. En met succes: de familie verwierf heel wat onroerend goed, zowel binnen als buiten de stadsmuren. Sommige telgen vervulden zelfs functies in het stadsbestuur. In de 16de eeuw verschoof het accent van de ververij naar de handel in textiel (linnen). Bovendien ontwikkelde zich een meer intellectueel (humanistisch) klimaat binnen de familie. Misschien onder invloed daarvan voelden sommigen zich aangetrokken tot het gedachtegoed van de Reformatie. Onze voorvader Jacques de Cleercq sloot zich aan bij de doopsgezinden. Dit leidde in 1585 tot zijn arrestatie en verbanning uit Vlaanderen!  Lees meer….

1585 – 18de eeuw: Jacques en zijn nakomelingen hebben een nieuw bestaan opgebouwd in de Noordelijke Nederlanden. In Haarlem en Amsterdam behoorde de familie tot de gegoede, doopsgezinde koopliedenstand. Vooral de 18de eeuw was een ‘gouden eeuw’. De De Clercqen handelden in producten als graan, zout, hout en zijde, op ondermeer de Oostzee (Polen, Baltische Staten, Zweden), Portugal en de Levant. Daarnaast waren zij actief als assuradeurs. Het bracht de familieleden rijkdom en deed hen in weelde leven. In de tweede helft van de eeuw beleefde de Republiek echter een sterke economische achteruitgang; dit leidde onder burgers tot een steeds luidere roep om hervormingen en uiteindelijk tot scherpe politieke tegenstellingen. De De Clercqen sloten zich aan bij de patriotten, die zich keerden tegen het stadhouderlijke gezag en de oligarchische regentenaristocratie.  Na de revolutie van 1795 werd Pieter de Clercq junior lid van de Amsterdamse raad. Lees meer ….

19de – 21ste eeuw: Mede als gevolg van de economische achteruitgang trokken verschillende De Clercqen zich terug uit de handel. Sommigen werden bestuurder, onder meer als secretaris van de Nederlandse Handel­ Maatschappij, als dijkgraaf van Rijnland en als resident van regentschappen in Indië. Anderen werden actief in het bankiers- en kassierswezen, weer een ander werd geneesheer. Deze diversificatie van beroepen zette zich door in de 20ste eeuw. Langzamerhand raakte de familie daarbij verspreid over Nederland en daarbuiten. Tegenwoordig is ruim een derde van al onze familieleden woonachtig in het buitenland. Lees meer….

N.B. De vroegste periode van onze familiegeschiedenis, van het voorgeslacht in Vlaanderen en de eerste generatie in Holland, is al meer uitgebreid in een verhaal beschreven. Dit kan hier worden gedownload als pdf-file.

Terug naar boven