Genealogie

Tak Frederik Sigismund Alexander de Clercq (1842-1906)

 1. Frederik Sigismund Alexander de Clercq (zoon van XIIId) (Ritter II. Classe roter Adler-Orden von Preussen), geb. Zutphen 7 april 1842, officier van gezondheid O.I.L. 1863-1866, controleur residentie Menado (Celebes) 1866-1872, adjunct-inspecteur 1872-, inspecteur inlands onderwijs in de Molukken 1877-,  op Sumatra  en Oost-Java, resident van Ternate 1884-1888 en Riouw 1888-1890, publicist op etnologisch, geografisch en linguïstisch gebied, † Apeldoorn 18 aug. 1906, tr. Batavia 27 nov. 1879 Anna Paulina van Gennep, geb. Padang (Sumatra’s Westkust) 9 maart 1852, †  Leiden 2 dec. 1918, dr. van Jean Louis van Gennep en Anna Paulina Moorrees.
  Uit zijn relatie met Esther Nelman, geb. Amoerang (Menado):
  1. Anna de Clercq, geb. Amoerang 11 febr. 1869, † ‘s-Gravenhage 28 juli 1962, tr. 1e Riouw 31 aug. 1889 Charles Cornelis le Grand, geb. Breda 29 april 1862, officier inf. O.I.L. 1883-, laatst. kapitein 1895-†, † Bloemendaal 21 aug. 1896, zn. van Cornelis le Grand en Maria Cornelia Charlotte Roosendaal; tr. 2e ‘s-Gravenhage 27 maart 1907 Gijsbert Hendrik Martinus van Hemert, geb. Lent 6 april 1848, officier inf. O.I.L. 1875-, laatst. kapitein 1889-1891, † ‘s-Gravenhage 27 jan. 1923, zn. van Huibert van Hemert en Hendrika Aleida IJzenbrandt en wedr. van Louise Henriëtte du Perron.
   Uit het huwelijk:
  2. Hugovolgt XVf.
  3. Gustaaf de Clercq, geb. Riouw 7 nov. 1888, chemicus, directeur N.V. Industriële Mij. De Klingelbeek Arnhem 1918-1920, adjunct-directeur 1920-1923, directeur 1923-1925 N.V. Gistfabriek Hollandia Schiedam, directeur Stooktechnisch Adviesbureau G. de Clercq te Amsterdam 1928-, bestuurslid 1928-, voorzitter 1936-† Alg. Ver. Radio Omroep, penningmeester Nederlandse Radio Unie, penningmeester Televisie Stichting, secretaris-penningmeester en voorzitter Federatie van Omroepverenigingen, † Amsterdam 30 okt. 1953, tr. Amersfoort 8 aug. 1917 Marianne Nicoline Leonore de Weerd, geb. Buren 26 sept. 1887, † Amsterdam 17 feb. 1950, dr. van Gillis de Weerd en Gesina Everharda Bouwman.
  4. Willemvolgt XVg.
 1. Ing. Hugo de Clercq, geb. Ternate (Molukken) 31 mei 1885, administrateur s.f. Tangarang te Bondowoso (Besoeki, Oost-Java) 1928-1933, voorzitter Stichting Indië in Nederland door de Film 1936-1942, voorzitter Nederlandse Smalfilmliga 1939-1942, † ‘s-Gravenhage 4 jan. 1948, tr. Jogjakarta 16 dec. 1911 Elise Anna Turner, geb. Sitoebondo (Besoeki) 5 april 1888, † ‘s-Gravenhage 22 dec. 1960, dr. van William Stevens Turner en Cecile Elise Boyer.
  Uit dit huwelijk:
  1. Alexander Stephenvolgt XVIg.
 1. Ir. Alexander Stephen de Clercq (R.O.N.), geb. Djember (Besoeki) 15 juni 1928, elektrotechn. ing., ingenieur hoogspanningslab. KEMA te Arnhem 1955-1960, ingenieur PNEM 1961-1967, afdelingschef 1968-1971, plv.-hoofd ald. Transmissie 1972-1974, adjunct directeur Energiebedrijf ‘s-Gravenhage 1974-1986, directeur N.V. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Zuid-Holland West 1986-1992, vice-voorzitter Diaconessehuis Voorburg 1982-1994, voorzitter Technisch Economisch Genootschap 1989-†, adviseur energiekunde, algemeen secretaris Nederlandse Tafelronde 1965-1967, lid bestuur Algemeen Doopsgezinde Sociëteit 1989-†, lid Mij. van Nijverheid en Handel 1988-†, † Voorburg 25 jan. 1996, tr. Breda 3 mei 1955 Cornelia Maria Hillegonda Drost, geb. Borne 6 maart 1927, dr. van Elisa Marie Peter Drost en Helena Aletta Wilhelmina Sardemann.     [Voorburg]
  Uit dit huwelijk:
  1. Ds. Elise Helene de Clercq, geb. Oosterbeek 28 juni 1956, doopsgezind predikante te Nijmegen    [Arnhem]
  2. Hugo Pietervolgt XVIIg.
  3. Gijsbert Alexandervolgt XVIIh.
 1. Ir. Hugo Pieter de Clercq, geb. Oosterbeek 16 febr. 1958, bouwk. ingenieur, architect, partner architectenbureau FARO te Lisserbroek, tr. Den Haag 20 juni 1998 Antoinette Maria Jacoba Niese, geb. Johannesburg (Z.-Afrika) 7 febr. 1962, dr. van Anthonius Leonardus Wilhelmus Niese en Maria Jacoba Cloete.    [Brummen]
  Uit dit huwelijk:
  1. Gijsbert Koen de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 8 okt. 1992, werktuigbouwk. ingenieur, PhD student Transport & Planning TU Delft.
  2. Sara Lisa de Clercq, BA, geb. ‘s-Gravenhage 22 nov. 1994, bachelor visual communication, gecertificeerd NLP master practitioner, model.
  3. Luuk Pieter de Clercq, geb. Den Haag 4 sept. 2003.
 1. Gijsbert Alexander de Clercq, geb. Geertruidenberg 6 mei 1962, marketing manager NTT, directeur DCQ5 Executive Search. [Voorburg]
  Uit zijn relatie met Berith Louise Sibylle Kuiper, geb. Amsterdam 20 aug. 1966, dr. van Hendricus Johannes Jacobus Kuiper en Louise Johanna Maria Lem:
  1. Sophie Louise de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 8 juli 1995.
   Uit zijn relatie met Cynthia Joyce Faber, geb. Den Haag 29 dec. 1963, † Voorburg 20 mei 2018, dr. van Johan Taco Faber en Lili Kloosterhuis:
  2. Lili Noortje Sophie de Clercq, geb. Den Haag 19 april 2004.
 1. Mr. Willem de Clercq (O.O.N.), geb. Riouw (Riouw Archipel) 25 febr. 1890, advocaat en procureur, kantonrechter-plv. 1928-, lid Raad van Toezicht voor de orde van advocaten bij Hoge Raad der Nederlanden, secretaris bestuur Leidsche Ambachtschool 1945-, secretaris dept. Leiden van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, president-commissaris N.V. Hotel Exploitatie Huis ter Duin te Noordwijk, lid dagelijks bestuur Leidsche Spaarbank 1956-, voorzitter kerkeraad Doopsgezinde gemeente Leiden, regent Hofje Bethlehem ald., deken St. Joris Doelen te Noordwijk, † Leiden 20 jan. 1960, tr. 1e ‘s-Gravenhage 8 juli 1915 (echtsch. ingeschr. ald. 3 juli 1926) Johanna Catharina Elizabeth Godin, geb ‘s-Gravenhage 24 jan. 1891, † ald. 17 febr. 1959, dr. van Jacques Felix Gerard Godin en Elisabeth Laurentine Maria Louise Lach de Bère; tr. 2e  Amsterdam 17 aug. 1927 Elisabeth Johanna Catharina van Dam, geb. Leiden 10 okt. 1896, verpleegster, † Sassenheim 23 maart 1980, dr. van Cornelis Leendert van Dam en Martha Wilhelmina Verlint.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Frits de Clercq, geb. Leiden 19 april 1917, † Wassenaar 28 juni 1964.
   Uit het tweede huwelijk:
  2. Paulvolgt XVIh.
  3. Maxvolgt XVIi.
  4. Gusta de Clercq, geb. Leiden 2 april 1931, tr. (bij volmacht) Leiden 17 aug. 1951 André de Jong, geb. Rotterdam 4 okt. 1925, oud-employé N.V. Shell, Engeland, † ‘s-Gravenhage 11 april 2013, zn. van Pieter de Jong en Antje Boshoven.    [‘s-Gravenhage]
  5. Willy de Clercq, geb. Leiden 16 nov. 1932, † Oegstgeest 6 dec. 2012, tr. 1e  ald. 26 okt. 1957 (door echtsch. ontb. 12 dec. 1961) Mr. Gerhard Johan van Hattum, geb. Enschede 20 april 1931, oud-diplomaat [Sainte Alvere, Dordogne], zn. van Jan Willem Arnold van Hatuum en Johanna Gerarda van der Ploeg; tr. 2e Leiden 24 sept. 1970 Kier Verbeek, geb. Leiden 2 maart 1914, oud-employé Mees & Zn. Assurantiën Rotterdam, † Oegstgeest 4 april 2011, zn. van Reinier Evert Verbeek en Anna Elisabeth Kruif. 
 1. Mr. Paul de Clercq, geb. Noordwijk 13 juni 1928, oud-advocaat en procureur advocatenkantoor De Clercq, Van Win en Wols te Leiden 1955-1996,  tr. Amsterdam 19 jan. 1957 Jeanine Kolkman, geb. Arnhem 29 jan. 1931, dr. van Matthijs Kolkman en Madeleine Louise Dimier.     [Leiden]
  Uit dit huwelijk:
  1. Catherine de Clercq, geb. Leiden 1 dec. 1957, oefentherapeute Mensendieck, tr. Leiden 31 aug. 1985 Mr. Trevor van Schaik, geb. Auckland (Nw. Zeeland) 3 mei 1955, financieel directeur Meeùs Assurantiën B.V. te Breda, zn. van Gerardus van Schaik en Moira Colijn.     [Breda]
  2. Martine de Clercq, geb. Leiden 9 juni 1959, diëtiste.    [Leiden]
  3. Lucasvolgt XVIIi.
  4. Sophie de Clercq, geb. Leiden 11 okt. 1963, eindredacteur studentenblad Hoge School van Amsterdam.     [Amersfoort]
 1. Lucas de Clercq M.B.A., geb. Leiden 29 aug. 1961, manager NSP Nederland Microsoft B.V., eigenaar en directeur JDM Software te Maassluis, tr. Voorburg 10 mei 1996 Maria Magdalena Alfonsa Ramaekers, BA, geb. Welten 23 juli 1963, communicatieadviseur Koninklijke KPN N.V., dr. van Maria Jozef Mattheus Ramaekers en Marie Louise Hundscheid.    [‘s-Gravenhage]
  Uit dit huwelijk:
  1. Fleur Louise de Clercq, geb. Den Haag 4 okt. 1997
  2. Thijs Paul de Clercq, geb. Den Haag 31 jan. 1999
 1. Mr. Max de Clercq (O.O.N.), geb. Noordwijk 5 sept. 1929, advocaat en procureur te Leiden 1958-1966, subsituut griffier gerechtshof 1966-1970 en wnd.-griffier 1967-970 rechtbank te Amsterdam, werkzaam Onderlinge Levensverz. Mij. te ’s-Gravenhage 1970-1976, directeur Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam 1977-1992, tr. Alkmaar 4 april 1959 Mr. Eline Jeanette Maria Belonje, geb. Alkmaar 22 maart 1933, dr. van Mr. Dr. Johan Belonje en Eline Maria Verfaille.    [Leiden]
  Uit dit huwelijk:
  1. Willemvolgt XVIIj.
  2. Johan de Clercq, geb. Leiden 15 mei 1964.    [Katwijk]
 1. Drs. Willem de Clercq RE, geb. Leiden 3 aug. 1961, drs. biologie, informatiemanager Achmea Holding N.V.,  tr. Leiden 1 sept. 1989 Drs. Johanna Adriana Agelink van Rentergem, geb. Den Helder 26 okt. 1957, drs. kunstgeschiedenis, dr. van Johannes Abraham Agelink van Rentergem en Greta Bosscher.     [Leiden]
  Uit dit huwelijk:
  1. Guus de Clercq, geb. Leiderdorp 25 dec. 1991.
  2. Eline de Clercq, geb. Leiderdorp 3 dec. 1994.

Terug naar boven